sken
 
Profil

 

FURIA FILM je slovenská produk�ná spolo�nos� pôsobiaca v audiovizuálnej oblasti. Nosnou myšlienkou spolo�nosti je vyu�itie kreativity a nových foriem produkcie, �i u� vo filmovej tvorbe alebo v audiovizuálnych projektoch.

FURIA FILM sa zú�ast�uje na koproduk�ných a umeleckých projektoch, pri�om �a�isko �innosti spo�íva v projektmana�mente, po�ínajúc fázou vývoja scenára po finálnu fázu výroby, distribúciu a predaj filmu.

Spolo�nos� je od roku 2010 �lenom Asociácie nezávislých producentov.

 10.-12.10.2015

Aktuálne

 

Pr�prava celove�ern�ho hran�ho filmu

"PIVNICA"

�alšie informácie o filme"Festival svetla 2015"

viac inform�ci� na www.artoflight.eu

Furia Film je partnerom projektu Transparency International Prague

 
 
 
Livia Filusová - producent & CEO

Kontakt: 00421 905 568 099
Mail: livia_filusova@yahoo.com

�ivotopis